Biologická rozmanitosť

Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť.

Jacques-Yves Cousteau

Mesiac máj, keď v našich podmienkach všetko kvitne a pučí, osobne považujem za výkladné okienko biodiverzity. Aby sme zachovali prirodzenú rôznorodosť života rastlín a živočíchov, je potrebné začať od nás, ľudí. Biodiverzita – alebo rozmanitosť všetkých živých organizmov na našej planéte – v posledných rokoch alarmujúcim tempom klesá. Hlavnými vinníkmi sú ľudské činnosti, ako je zmena využívania pôdy, znečistenie a zmena klímy.

Pod Vysokým vrchom došlo v minulosti ku zmene využívania pôdy a z pôvodných horských pasienkov a kosných lúk sa stal zanedbaný jednodruhový trvalý trávny porast so sukcesiou lesa. Nebola tam už ani lúka a ani les. Čo bolo najhoršie, podmáčaná kosná lúka na ploche mokrade zanikla. Skupina nadšencov sa rozhodla tento nežiadúci stav zvrátiť a pasienky s kosnými lúkami vrátiť do pôvodného stavu.

Deň 22. máj 1992 je dňom prijatia textu Dohovoru o biologickej diverzite. Už 10 rokov je cieľom Medzinárodného dňa biodiverzity zvýšiť úroveň pochopenia a povedomia širokej verejnosti o biodiverzite ako takej.